درباره ما

درباره ما

در راستای سیاست های وزارت محترم نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در خصوص اجراء طرح برندسازی جایگاه های توزیع سوخت ، برند پتروتاپ در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۷ موفق به اخذ مجوز فعالیت بعنوان اولین برند شرکت های زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی در ایران گردید.

ما معتقدیم که وقتی برندها شکل گیرند عرضه خدمات بهبود می‌یابد و سرانجام این موضوع سبب خدمات دهی بهتر به جایگاه داران و مردم خواهد شد.

 

;